ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατατεθειμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της AVAX ΑΕ ανέρχεται σε €44.496.455 διαιρούμενο σε 148.321.516 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Εκτός από το ονομαστικό κεφάλαιο, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνει Αποθεματικά Κεφαλαίου Υπέρ το Άρτιον ύψους €145.451.670, ανεβάζοντας το σύνολο του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των €189.948.125.

Από την ίδρυση της Εταιρίας έχουν σημειωθεί οι ακόλουθες μεταβολές του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της:

Ημ/νία Γ.ΣΑριθμός νέων μετοχών που εκδόθηκανΟνομ/κή αξία μετοχής (δρχ / €)Τιμή διάθεσης μετοχής (δρχ / €)Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών & διαφορών αναπροσαρμογής (δρχ / €)Καταβολή μετρητών (δρχ / €)Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (δρχ / €)Νέο Σύνολο Μετοχών
Ίδρυση10.01010.00010.000100.100.000100.100.00010.010
30.06.199290.0901.000100.100.000100.100
01.06.1994394.9001.0001.000394.900.000495.000.000495.000
01.06.19942.805.000150495.000.0003.300.000
01.06.19941.000.0001501.500150.000.000645.000.0004.300.000
16.05.19971.720.0001501.200258.000.000903.000.0006.020.000
25.11.1998180180.600.0001.083.600.0006.020.000
05.08.19999.030.0001801.6001.625.400.0002.709.000.00015.050.000
15.06.20003.010.000180541.800.0003.250.800.00018.060.000
15.06.200018.540.0001801.9003.337.200.0006.588.000.00036.600.000
26.06.2001€0,55€796.177,54€20.130.00036.600.000
31.01.200336.600.000€0,55€20.130.000€40.260.00073.200.000
26.06.2007€0,58€2.196.000€42.456.00073.200.000
23.08.20074.454.850€0,58€7,60€33.856.860€45.039.81377.654.850
03.09.2018€0,30- €21.743.358€23.296.45577.654.850
26.09.201966.666.666€0,30€0,30€20.000.000€43.296.454144.321.516
24.06.20214.000.000€0,30€1.200.000€44.496.454148.321.516
ΣΥΝΟΛΟ148.321.516€0,30€44.496.454

Αναζήτηση: