25 Ιουνίου 2021

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΑΒΑΞ Α.Ε 24.06.2021

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 24.06.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 55,674% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 80.349.969 μετοχές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις 2020

 

Θέμα 2ο:  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση με 80.308.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,646% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,95% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 14.000 ψήφους κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2020

 

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020

 

Θέμα 4ο:  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε την εν θέματι διαχείριση της Εταιρείας και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

 

Θέμα 5ο:  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων,, εξέλεξε νέο 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

 

Θέμα 6ο: Eκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, εξέλεξε τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Θέμα 7ο:  Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, παρείχε συμβουλευτική ψήφο στην Εκθεση Αποδοχών του 2020

 

Θέμα 8ο:  Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2020

 

Θέμα 9ο:  Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2021

 

Θέμα 10ο:  Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τη χρήση 2021 και όρισε την αμοιβή της

 

Θέμα 11ο:  Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Θέμα 12ο:  Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε την Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαία επιτροπή

 

Θέμα 13ο:  Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση με 80.308.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,646% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,95% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 14.000 ψήφους κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε το προταθέν πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα

 

Θέμα 14ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, χορήγησε την εν θέματι άδεια

 

Θέμα 15ο:  Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Η Γενική Συνέλευση με 80.322.969 ψήφους υπέρ (ποσοστό 55,656% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ή 99,97% επί των παριστάμενων μετοχών), καμμία ψήφο κατά, και αποχή 27.000 ψήφων, ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες

 

Θέμα 16ο:  Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κος Κων/νος Κουβαράς ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές του Ομίλου

 

Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: