18 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση για τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 και της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν της αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €1.200.000 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο της Εταιρείας και την έκδοση 4.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστη, οι οποίες διανεμήθησαν δωρεάν σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 του Ν.4548/2018, το καταβεβλημένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €44.496.454,80 και διαιρείται σε 148.321.516 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 148.321.516.

Μαρούσι, 18 Ιανουαρίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: