16 Απριλίου 2021

Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (δ.τ. «ΑΒΑΞ Α.Ε.» / ΑΡ.ΜΑΕ: 14303/06/Β/86/26 & ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 913601000) και έδρα τον δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16) γνωστοποιεί ότι στη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου 2021 ανακοινώθηκε η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018 που δίνεται σε μετόχους της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, για να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την Παροχή Ειδικής Άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99§1, 100 και 101§1 του ν.4548/2018, για τη σύναψη σύμβασης για την έκδοση κοινού, έγχαρτου, δευτερεύοντος ομολογιακού δανείου και σύμβασης κάλυψης και διάθεσης ομολογιών της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ποσού ευρώ ογδόντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (82.824.000,00€), σύμφωνα με το από 05/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2520272 στις 06.04.2021.

Μαρούσι, 16 Απριλίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: