29 Ιουνίου 2017

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 28/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 82,577% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 64.125.400 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2016.

Θέμα 2ο ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.

Θέμα 4ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» , Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ. ΣΟΕΛ 173. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 5ο ‘Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2016 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2017.

Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 82,577%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 63.352.398 μετοχές (ποσοστό 81,582%), και ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 773.002 μετοχές (ποσοστό 0,995%).

Θέμα 6ο Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2016.

Θέμα 7ο Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύναψη ή ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 82,577%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 63.352.398 μετοχές (ποσοστό 81,582%), και ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 773.002 μετοχές (ποσοστό 0,995%).

Θέμα 8ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), χορηγεί την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 9ο Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), κατ’επιταγή του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), εκλέγει ομόφωνα τους κ.κ. David Watson, Αλέξιο Σωτηρακόπουλο και Χρίστο Σιάτη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’επιταγή του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 10ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 82,577%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 63.352.398 μετοχές (ποσοστό 81,582%), και ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 773.002 μετοχές (ποσοστό 0,995%).

Αναζήτηση: