02 Μαΐου 2018

Οικονομικά Αποτελέσματα 2017

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ για το 2017, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 24,4% και ανήλθε σε €673,1 εκ έναντι €541,2 εκ το 2016. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους το 2017 ανέρχεται σε ζημιά ύψους €10,6 εκ έναντι ζημιάς €43,2 εκ το 2016.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του 2017 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις συνολικού ύψους €4,7 εκ (€59,3 εκ το 2016), για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους €4,6 εκ καθώς επίσης την απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών του Ομίλου ύψους €0,1 εκ.

Προ των προαναφερόμενων έκτακτων και μη οργανικών χρεώσεων, το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους ανέρχεται σε ζημιά €5,9 εκ το 2017 έναντι κέρδους €16,1 εκ το 2016. Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου το 2017 ανήλθαν σε €49,9 εκ έναντι €49,8 εκ στο προηγούμενο έτος.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στο τέλος του 2017 υπερέβαιναν τα €1,2 δις. Ο Όμιλος έχει επίσης προεπιλεγεί και διεκδικεί κι άλλες συμβάσεις σημαντικού ύψους για έργα στο εξωτερικό.

Μαρούσι, 02 Μαΐου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: