ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κατά τις Δωροδοκίας, Οδικής Ασφάλειας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας αντίστοιχα πιστοποιημένα κατά ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 37001, ISO 39001, ISO 27001 και ISO 22301 γεγονός το οποίο τον καθιστά ανάμεσα στους πρωτοπόρους στο χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ο Όμιλος έχει ορίσει τις ακόλουθες επίσημες Πολιτικές:

Αναζήτηση: