30 Σεπτεμβρίου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα A’ Εξαμήνου 2016

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ για το α’ εξάμηνο του 2016, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €270,6 εκ έναντι €232,0 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε €40,1 εκ έναντι €26,4 εκ στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2015 αναμορφώθηκαν για σκοπούς συγκρισιμότητας λόγω της οριστικής διακοπής της ζημιογόνου δραστηριότητας της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η μεταβίβαση των δραστηριοτήτων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στα Εμιράτα κατέστη αναγκαία μετά και την επιβολή των capital controls, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης των απαραίτητων κεφαλαίων κίνησης και τραπεζικών εγγυητικών επιστολών προκειμένου να εκτελούνται τα υφιστάμενα έργα και να διεκδικούνται νέα έργα.

Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2016 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτη ζημιά ύψους €7,8 εκ από την αποτίμηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Το καθαρό κέρδος μετά από φόρους στο α’ εξάμηνο του 2016 ανέρχεται σε €21,0 εκ έναντι ζημιάς €2,8 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στο τέλος Ιουνίου 2016 ανέρχονται περίπου σε €2,0 δις, με τα έργα του εξωτερικού να αντιπροσωπεύουν το 32% του συνόλου. Ο Όμιλος βρίσκεται επίσης κοντά στην υπογραφή κι άλλων συμβάσεων σημαντικού ύψους για έργα στο εξωτερικό.

Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: