27 Ιουνίου 2013

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2013

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:Στις 27/06/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 76,388% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 59.318.810 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 59.318.810 ψήφους (ποσοστό 76,388%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο ‘Εγκριση διαθέσεως κερδών χρήσης 01.01. – 31.12.2012
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 59.318.810 ψήφους (ποσοστό 76,388%) τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012
Η Γενική ομόφωνα ήτοι με 59.318.810 ψήφους (ποσοστό 76,388%) αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012.

Θέμα 4ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013
Μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2013, η Συνέλευση με 59.294.929 ψήφους (ήτοι ποσοστό 76,357%) εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111.Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επί του θέματος αυτού, ψήφισε ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 22.338 μετοχές (ποσοστό 0,029%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που εκπροσωπεί 1.543 μετοχές (ποσοστό 0,002%).

Θέμα 5ο ‘Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 59.318.810 ψήφους (ήτοι ποσοστό 76,388%) ενέκρινε τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2012 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2013.

Θέμα 6ο Έγκριση υπογραφής των υπ’αριθμ. 3/25.09.2012, 4/17.04.2013 και 5/17.04.2013 πρόσθετων πράξεων στο από 19/05/2010 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού 265.000.000,00€.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 59.318.810 ψήφους (ήτοι ποσοστό 76,388%) ενέκρινε την υπογραφή των υπ’αριθμ. 3/25.09.2012, 4/17.04.2013 και 5/17.04.2013 πρόσθετων πράξεων στο από 19/05/2010 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού 265.000.000,00€.

Θέμα 7ο Έγκριση αντικατάστασης μέλους/μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Η Γενική Συνέλευση με 59.260.435 ψήφους (ήτοι ποσοστό 76,313%) ενέκρινε την εκλογή των κ.κ. Στέλιου Γεωργαλλίδη και Αθηνούλλας Δημητρίου Ηλιάδη ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Λεωνίδα (Δάκη) Ιωάννου και Γεώργιου Δημητρίου, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 18 Ιουνίου 2013. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που εκπροσωπούν 28.564 μετοχές (ποσοστό 0,037%) και δήλωσαν ΑΠΟΧΗ μέτοχοι που εκπροσωπούν 29.811 μετοχές (ποσοστό 0,038%).

Θέμα 8ο ‘Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες
Η Γενική Συνέλευση με 59.294.929 ψήφους (ήτοι ποσοστό 76,357%) ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2012. Επί του θέματος αυτού, ψήφισε ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 22.338 μετοχές (ποσοστό 0,029%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που εκπροσωπεί 1.543 μετοχές (ποσσοτό 0,002%).

Θέμα 9ο Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών
Η Γενική Συνέλευση με 59.260.435 ψήφους (ποσοστό 76,313%), ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που εκπροσωπούν 28.564 μετοχές (ποσοστό 0,037%) και δήλωσαν ΑΠΟΧΗ μέτοχοι που εκπροσωπούν 29.811 μετοχές (ποσοστό 0,038%).

Θέμα 10ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20)
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 59.318.810 ψήφους (ποσοστό 76,388%), χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 11ο Διάφορες ανακοινώσεις
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 76,388%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 59.261.978 μετοχές (ποσοστό 76,315%), και ΚΑΤΑ μέτοχοι που εκπροσωπούν 56.832 μετοχές (ποσοστό 0,073%).

Αναζήτηση: