29 Ιουνίου 2018

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2018

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 28/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 36,256% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 28.155.154 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2017.

Θέμα 2ο ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

Θέμα 4ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» , Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ. ΣΟΕΛ 173. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 5ο ‘Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), ενέκρινε τις καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2017 και προενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2018.

Θέμα 6ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2021 και το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ. Χρήστο Ιωάννου, Κωνσταντίνο Κουβαρά, Κωνσταντίνο Μιτζάλη, Κωνσταντίνο Λυσαρίδη, Αθηνούλλα Δημητρίου – Ηλιάδη, Γεώργιο Δημητρίου, Λεώνη Παρασκευαϊδου – Μαυρονικόλα, Αικατερίνη Πιστιόλη, και από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη κ.κ. Αλέξιο Σωτηρακόπουλο και Χρίστο Σιάτη.

Θέμα 7ο Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Αικατερίνη Πιστιόλη, Χρίστο Σιάτη και Αλέξιο Σωτηρακόπουλο.

Θέμα 8ο Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2017.

Θέμα 9ο Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), ενέκρινε τη σύναψη ή ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 10ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 28.155.154 ψήφους (ποσοστό 36,256%), χορηγεί την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 11ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.

Αναζήτηση: