ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ / ΣΔΙΤ

Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε συμβάσεις παραχώρησης (εταιρείες εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων) είναι ιδιαίτερα σημαντικό και συνεχώς διευρύνεται καθώς αποτελεί στρατηγικό στόχο η εξασφάλιση υψηλού ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων και μακροπρόθεσμων, σταθερών εσόδων. Η αυτοχρηματοδότηση έργων από ιδιωτικά κεφάλαια προσφέρει ολοένα και περισσότερες λύσεις για την ολοκλήρωση των υποδομών της χώρας μας και την εκτέλεση μικρότερων έργων τοπικής εμβέλειας. Ο Όμιλος επίσης συμμετέχει στη διεκδίκηση αρκετών ακόμη συμβάσεων παραχώρησης στη χώρα μας αλλά και το εξωτερικό.

Οι κυριότερες συμμετοχές του Ομίλου σε έργα παραχώρησης τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία ή στο στάδιο της κατασκευής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

AVAX
% participation
Construction
Cost (€ mln)
Investment
Total (€ mln)
Concession period
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙStartEnd
Αττική Οδός
Toll road - 70 km
34%
1.6002.0001996
2024
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Toll road - 230 km
24%
1.2581.7582008
2038
Ολυμπία Οδός
Toll road - 202 km
19%
1.8002.6132008
2038
Μορέας
Toll road - 205 km
15%
8451.0602008
2038
ΓΕΦΥΡΕΣ
Γέφυρα
Rion-Antirion Bridge - 2.9 km
21%
726
863
1997
sold in 2022
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Σταθμός Αυτοκινήτων ΟΛΠ
721 parking spaces
54%
9
11
2002
2033
Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων
2,164 parking spaces
25%
34
36
2001
2032
Σταθμοί Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης
528 parking spaces
25%
6
7
2005
2035
ΥΣΑ Νέας Σμύρνης
668 parking spaces
20%
10
12
2005
2039
ΜΑΡΙΝΕΣ
Μαρίνα Αθηνών (130 θέσεων)
Marina - 130 berths
100%
6
6
2009
2043
Μαρίνα Λεμεσού (650 θέσεων)
Marina - 650 berths
34%
267
367
2008
2061
Μαρίνα Λευκάδας (620 θέσεων)
Marina - 620 berths
26%
9
10
2004
sold in 2014
Μαρίνα Ζέας (650 θέσεων)
Marina - 650 berths
10%
12
14
2004
sold in 2014
ΣΔΙΤ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)
10 Σχολεία Αττικής
Public Schools
100%
35
44
2014
sold in 2019
ΣΔΙΤ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)
ΣΔΙΤ - Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας
80kt municipal SWTP
50%
29
40
2019
2046
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Διεθνής Αερολιμένας Queen Alia (Ιορδανία)12m pax capacity10%840 1,100
2007
sold in 2017
ΛΟΙΠΑ
Συνεδριακό & Εκθεσιακό Κέντρο Αερολιμένα Αθηνών
Exhibition Center
12%
33
36
2007
sold in 2015

Αναζήτηση: