28 Μαρτίου 2019

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 27.03.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι έως 26.03.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 27.03.2019 σε σώμα ως εξής:

  1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος.
  2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
  3. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
  4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
  5. Αικατερίνη Πιστιόλη, Σύμβουλος-Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  6. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  7. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  8. Μιχαήλ Χατζηπαύλου, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: