09 Ιανουαρίου 2013

Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας (Ν.3556/2007)

Η J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει σε συμμόρφωση με το Ν.3556/2007, την απόφαση Ε.Κ. 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία D&S JOANNOU (INVESTMENTS) LIMITED, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Χρήστος Ιωάννου, Μέλος του Δ.Σ. της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, προέβη την 08.01.2013 σε αγορά 250 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ ΑΕ, αξίας €389,00.

Μαρούσι, 09 Ιανουαρίου 2013
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

Αναζήτηση: