31 Μαρτίου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ για το 2014, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €518,1 εκ έναντι €410,7 εκ το 2013. Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου το 2014 ανήλθαν σε €49,7 εκ έναντι ζημίας €6,0 εκ το 2013.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα Ομίλου το 2014 επιβαρύνθηκαν με τις παρακάτω έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις συνολικού ύψους €55,7 εκ (2013: €16,7 εκ).

  1. διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους €16,7 εκ, εκ των οποίων ποσό €11,3 εκ αφορά στην θυγατρική ΑΘΗΝΑ κυρίως στο εξωτερικό,
  2. απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών του Ομίλου ύψους €39,0 εκ, με απομείωση κατά €36,0 εκ της υπεραξίας της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ και κατά €3,0 εκ στις λοιπές συμμετοχές εσωτερικού.

Μετά από τις ανωτέρω έκτακτες επιβαρύνσεις, το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους το 2014 ήταν ζημία ύψους €40,5 εκ έναντι ζημίας €72,9 εκ στο προηγούμενο έτος.

Το αποτέλεσμα μετά φόρων και πρό προβλέψεων διαγραφών ανήλθε σε κέρδη €15,2 εκ το 2014 έναντι ζημίας €56,2 εκ κατά το προηγούμενο έτος.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις στα τέλη του 2014 να ανέρχονται σε €1,9 δις ενώ υπήρχαν και πρόσθετες προς υπογραφή συμβάσεις συνολικής αξίας €0,2 δις περίπου.

Ο Ομιλος συνεχίζει να διεκδικεί σημαντικά έργα στην εγχώρια και διεθνή αγορά, και εκτιμά οτι ο τζίρος και η κερδοφορία από το 2015 θα ανακάμψουν και θα σταθεροποιηθούν σε μακροχρόνια βάση με τη βοήθεια των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του Ομίλου.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: