25 Ιουνίου 2021

Εκλογή Νέου Δ.Σ ΑΒΑΞ Α.Ε και Επιτροπής Ελέγχου 25.06.2021

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 24.06.2021 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το εν λόγω διοικητικό όργανο συγκροτήθηκε την 24.06.2021 σε σώμα ως εξής:

 1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος ,Εκτελεστικό Μέλος
 2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 3. Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 7. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Μιχαήλ Χατζηπαύλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίσθηκαν κατόπιν της διαπίστωσης ότι πληρούν τους όρους ανεξαρτησίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Σε συνέχεια απόφασης της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξελέγη νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συνεδρίασε και συγκροτήθηκε την 24.06.2021 σε σώμα ως εξής:

 1. Χρίστος Σιάτης, Πρόεδρος [Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]
 2. Αικατερίνη Πιστιόλη, Μέλος [Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]
 3. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Μέλος [Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κος Χρίστος Σιάτης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.avax.gr.

 

Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: