13 Ιουνίου 2024

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΑΒΑΞ ΑΕ

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 12.06.2024 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το εν λόγω διοικητικό όργανο συγκροτήθηκε την 12.06.2024 σε σώμα ως εξής:
1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος
3. Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος [Μη Εκτελεστικό Μέλος]
4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος
5. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
6. Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
7. Αθηνά Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος
8. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]
9. Μιχαήλ Χατζηπαύλου, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]
10. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]
11. Παύλος Κανελλόπουλος, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 11.06.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίσθηκαν κατόπιν της διαπίστωσης ότι πληρούν τους όρους ανεξαρτησίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.avax.gr.

Μαρούσι, 13.06.2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: