24 Ιουνίου 2014

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.06.2014

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 24/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 83,035% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 64.386.762 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.
H Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.386.762 ψήφους (ποσοστό 83,035%) ενέκρινε τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012, όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.386.762 ψήφους (ποσοστό 83,035%) ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2013.

Θέμα 3ο ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.386.762 ψήφους (ποσοστό 83,035%), αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 4ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.386.762 ψήφους (ποσοστό 83,035%) αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013.

Θέμα 5ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014.
H Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.386.762 ψήφους (ποσοστό 83,035%) εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Α.Μ.ΕΛΤΕ 041. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 6ο ‘‘Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.386.762 ψήφους (ποσοστό 83,035%) ενέκρινε τις καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2013 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2014.

Θέμα 7ο ‘Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.386.762 ψήφους (ποσοστό 83,035%) ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2013.

Θέμα 8ο Παροχή έγκρισης κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών «ΠΡΟΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και «ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ».
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.386.762 ψήφους (ποσοστό 83,035%) ενέκρινε την υπογραφή των Συμβάσεων που συνήφθησαν στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ».

Θέμα 9ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20)
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.386.762 ψήφους (ποσοστό 83,035%) χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 10ο Διάφορες ανακοινώσεις
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 83,035%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 64.321.258 μετοχές (ποσοστό 82,951%), και ΚΑΤΑ μέτοχοι που εκπροσωπούν 65.504 μετοχές (ποσοστό 0,084%).

Αναζήτηση: