14 Οκτωβρίου 2016

Απάντηση σε ερώτημα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για έρευνα Επιτροπής Ανταγωνισμού

α. Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία είναι εμπλεκόμενη στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων υποδομής, για ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει της Εισηγητικής Έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, η οποία δεν είναι δεσμευτική για την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Εταιρεία κατηγορείται για συμμετοχή μαζί με άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις σε σύμπραξη για τη χειραγώγηση δημοσίων διαγωνισμών έργων υποδομής για το χρονικό διάστημα 1995 μέχρι την έκδοση της Εισήγησης και για έργα που δημοπρατήθηκαν μεταξύ 1996-2012. Στην υπόθεση είναι επίσης εμπλεκόμενες και οι θυγατρικές του Ομίλου εταιρείες ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ και ΕΤΕΘ AE.

β. Η Εταιρεία συμμετέχει σε διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών που πρόσφατα εισήχθη στο νόμο περί προστασίας του ανταγωνισμού. Η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και το περιεχόμενό της διαδικασίας τελεί υπό άκρα εμπιστευτικότητα λόγω του μη δεσμευτικού χαρακτήρα της τόσο για την Εταιρεία όσο και για την Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία με βάση τις κείμενες διατάξεις δύναται να ανακαλέσει την διαδικασία σε περίπτωση σχετικής παράβασης. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραδοχή της Εταιρείας ότι συμμετείχε σε παράβαση ούτε και ανάληψη ευθύνης για αυτή.

γ. Βάσει του Ν. 3959/2011, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια για επιβολή προστίμου ύψους έως και 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση ή, αν αυτή συνεχίζεται μέχρι την έκδοση της απόφασης, της προηγούμενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης. Για την εξειδίκευση του ποσού η Επιτροπή Ανταγωνισμού χρησιμοποιεί σειρά κριτηρίων, όπως ιδίως η σοβαρότητα, η διάρκεια, και η γεωγραφική έκταση της διαπιστωθείσας παράβασης, τυχόν συντρέχουσες επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και το ενδεχόμενο επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης στην οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης από την επιβολή προστίμου. Επίσης, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας Διευθέτησης, το τυχόν επιβληθέν πρόστιμο μειώνεται κατά 15%.

δ. Δεν αναμένεται να υπάρξει επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση διότι η διαδικασία είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο μετά από την έκδοση της Εισηγητικής Έκθεσης. Η επίδραση στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας στην επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση γιατί εξαρτάται από το πραγματικό γεγονός του καταλογισμού ή μη της φερόμενης παράβασης και το ύψος του προστίμου που θα επιβάλει με απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τις δυνατότητες αποπληρωμής του στη συνέχεια, καθώς και την εξάντληση των μέσων άμυνας της Εταιρείας.

Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με βάση τη μέχρι σήμερα πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι υποθέσεις που εξετάζονται ενώπιόν της, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα τους, κρίνονται εν πολλοίς κατά περίπτωση. Δεδομένου του μη δεσμευτικού της Εισηγητικής Έκθεσης για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, του πρώιμου σταδίου στο οποίο βρίσκεται αλλά και της εν εξελίξει διαδικασίας Διευθέτησης, δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση η τελική έκβαση της υπόθεσης, το ύψος και ο χρόνος επιβολής τυχόν προστίμου.

ε. Εξυπακούεται ότι εφόσον στην εξέλιξη της διαδικασίας προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τα θέματα αυτά η Εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα και πλήρως το επενδυτικό κοινό.

Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: