ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

η παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης έργων, κτιρίων, κάθε είδους εγκαταστάσεων, έργων υποδομής, ειδικών κατασκευών, κλπ

η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, έργων παραχώρησης καθώς και έργων αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων

η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών καθαρισμού δημοσίων ή/και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων, φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσων μαζικής μεταφοράς, αεροσκαφών, πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής προσώπων ή και μηχανημάτων και λοιπών χώρων

η ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τις απολυμάνσεις, τους αεροψεκασμούς, την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, δημοσίων ή/και ιδιωτικών χώρων και εγκαταστάσεων, φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, χώρων και εγκαταστάσεων υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής φυσικών προσώπων, μέσων μαζικής μεταφοράς, αεροσκαφών, πλοίων, λιμένων, και λιμενικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και λοιπών χώρων

η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα, κτίρια, έργα υποδομής, πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου

η ανάληψη, εκτέλεση και συντήρηση έργων πρασίνου πάσης φύσεως, δημοσίων ή ιδιωτικών, και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την υλοποίηση των έργων αυτών

η έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας σχετικής με τη διαχείριση και ανακύκλωση υλικών και απορριμάτων.

η παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας, μαγείρων & προσωπικού κουζίνας, εργατών, βοηθών, βοηθών θαλάμων νοσοκομείων, και γενικώς η παροχή πάσης φύσεως βοηθητικού ή μη προσωπικού.

η προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Πανεπιστημιακό, Νοσηλευτικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό ή οργάνωση κάθε είδους, παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζομένων με την τροφοδοσία, με ποτά ή και αναψυκτικά ή και έτοιμα φαγητά, τα οποία είτε θα παρασκευάζονται από την ίδια την εταιρεία είτε θα τα προμηθεύεται αυτή από τρίτους, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων.

η παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα, κτίρια, έργα υποδομής, πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου

η εν γένει παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων, όπως συλλογή, μεταφορά, διαλογή, επεξεργασία ή/και μεταποίηση, εμπορία και τελική διάθεση πάσης φύσεως ανακυκλούμενων ή μη υλικών και απορριμάτων, και πάσης φύσεως Αστικών ή Δημοτικών ή νοσοκομειακών αποβλήτων (μολυσματικών ή μη), βιομηχανικών και βιοτεχνικών απορριμάτων και ογκωδών αντικειμένων κάθε είδους από εγκαταστάσεις κάθε είδους, επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου

η εκτέλεση και εκμετάλλευση έργων περιβάλλοντος όπως χωματερών, εργοστασίων ανακύκλωσης, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμάτων και εν γένει αποβλήτων, εξυγιάνσεις υπογείων υδάτων, κλπ

η αντιπροσώπευση προϊόντων και ειδών από οίκους του εξωτερικού ή εσωτερικού, η πραγματοποίηση εισαγωγών ή εξαγωγών για τους σκοπούς της Εταιρείας και η άσκηση κάθε είδους εμπορικής δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς της Εταιρείας

η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα

η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπούς, είτε απ’ ευθείας από την εταιρεία, είτε μέσω συμμετοχής της σε θυγατρικές εταιρείες της

η προμήθεια και εμπορία ποτών ή και αναψυκτικών ή και ετοίμων φαγητών, η τροφοδοσία με ποτά ή και αναψυκτικά ή και έτοιμα φαγητά/παρασκευάσματα, τα οποία είτε θα παρασκευάζονται από την ίδια την εταιρεία είτε θα τα προμηθεύεται αυτή από τρίτους, κυλικείων, εστιατορίων, μπαρ Ξενοδοχείων, Αεροσκαφών, Πλοίων, Πανεπιστημιακών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και πάσης φύσεως φορέων και επιχειρήσεων, κάθε νομικής μορφής και δραστηριότητας

η παροχή υπηρεσιών λινόστρωσης & λινοστολής καθώς επίσης και υπηρεσίες πάσης φύσεως πλύσεως – σιδερώματος ακάθαρτου ιματισμού δημόσιων ή και ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων, νοσοκομείων, ξενοδοχειακών μονάδων και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου

η παροχή και διάθεση πάσης φύσεως ανθρώπινου δυναμικού (ενδεικτικά: εργατών, εργατοτεχνιτών, υπαλλήλων, υπαλλήλων γραφείου, διοικητικού προσωπικού, επιστημονικού προσωπικού κάθε βαθμίδας και ειδικότητας, τεχνικού/τεχνολογικού προσωπικού, βιομηχανικού προσωπικού κ.α.)

Αναζήτηση: