ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η δέσμευση του Ομίλου ΑΒΑΞ για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων στηρίζεται στην υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής και στην εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο ‘Ομιλος υλοποιεί μεγάλα έργα υποδομών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων βάσει διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων και καλών πρακτικών. Με γνώμονα την ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, ο ‘Ομιλος ΑΒΑΞ φροντίζει οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοί της να τηρούν εξίσου όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται, συμβάλλοντας και αυτοί ενεργά στην προσπάθεια αυτή.

Αναζήτηση: