20 Δεκεμβρίου 2013

Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας (Ν.3556/2007)

Η J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει σε συμμόρφωση με το Ν.3556/2007, την απόφαση Ε.Κ. 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία D&S JOANNOU (INVESTMENTS) LIMITED, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχει ο κος Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, προέβη την 19.12.2013 σε αγορά 237.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ ΑΕ, αξίας €402.900,00.

Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2013
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

Αναζήτηση: