03 Μαΐου 2017

Οικονομικά Αποτελέσματα 2016

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ για το 2016, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €541,2 εκ έναντι €456,2 εκ το 2015. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες το 2016 ανέρχεται σε ζημιά ύψους €43,2 εκ έναντι ζημιάς €37,6 εκ το 2015.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του 2016 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις συνολικού ύψους €59,3 εκ (€13,5 εκ το 2015), για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους €30,5 εκ καθώς επίσης την απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών του Ομίλου ύψους €28,8 εκ.

Προ των παροαναφερόμενων έκτακτων και μη οργανικών χρεώσεων, το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανέρχεται σε κέρδος €16,1 εκ το 2016 έναντι ζημιάς €24,1 εκ το 2015. Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου το 2016 ανήλθαν σε €46,4 εκ έναντι €26,4 εκ στο προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα του 2015 αναμορφώθηκαν για σκοπούς συγκρισιμότητας λόγω της οριστικής διακοπής της ζημιογόνου δραστηριότητας της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στο τέλος του 2016 ανέρχονταν περίπου σε €2,0 δις. Ο Όμιλος έχει επίσης προεπιλεγεί και διεκδικεί κι άλλες συμβάσεις σημαντικού ύψους για έργα στο εξωτερικό.

Μαρούσι, 03 Μαΐου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: