01 Σεπτεμβρίου 2019

Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή

Η Εταιρεία «ΑΒΑΞ ΑΕ» σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και της υπ’ αρ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, με την από 25.07.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή αναλαμβάνει από 01.08.2019 ο κος Αναστάσιος Τσακανίκας σε αντικατάσταση, λόγω αποχωρήσεως, του κου Ιωάννη Παπαδόπουλου.

Μαρούσι, 01 Αυγούστου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: