28 Μαρτίου 2013

Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την δραστηριοποίησή της στην Κυπριακή αγορά:

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ για την Κύπρο

(31.12.2012, σε € ‘000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό: 2.503
– Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις (πλην Τραπεζικών Καταθέσεων): 23.036
– Τραπεζικές Καταθέσεις: 15.907
38.942

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

– Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (πλην Δανεισμού): 31.413
– Τραπεζικός Δανεισμός: 350
31.763

Καθαρό Κυκλοφορούν Ενεργητικό: 7.179

Λογαριασμός Εταίρων (J&P-ΑΒΑΞ & ΑΘΗΝΑ): 9.682
α) Οι τηρούμενες σε λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου καταθέσεις του Ομίλου στην Κύπρο από την αναλογία συμμετοχής σε Κοινοπραξίες ανέρχονται σε €9,2 εκατομμύρια την 15.03.2013, έναντι €15,9 εκατομμυρίων την 31.12.2012.

β) Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν κατέχουν μετοχές, ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα σε τράπεζες της Κύπρου.

γ) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου από την Κύπρο ανήλθε σε €69 εκατομμύρια το 2012, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 15% του συνολικού τζίρου του Ομίλου.

Τα έργα τα οποία εκτελούσε ο Όμιλος στην Κυπριακή αγορά το 2012 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, πλην δύο έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ενδεχόμενη επίπτωση στην πορεία εκτέλεσής τους:

  • Μαρίνα Λεμεσσού, έργο συνολικού προϋπολογισμού ύψους €275 εκατομμυρίων στο οποίο ο Όμιλος συμμετέχει κατά 33,5% στην παραχώρηση και κατά 55% στην κατασκευή. Η χρηματοδότηση του έργου με δανειακά κεφάλαια από την Τράπεζα Κύπρου έχει ολοκληρωθεί, και η συνέχιση των εργασιών χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους της παραχωρησιούχου εταιρείας σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης του έργου. Η παραχωρησιούχος εταιρεία την 15.03.2013 είχε συνολικό υπόλοιπο καταθέσεων ύψους €8,6 εκατομμυρίων στην Τράπεζα Κύπρου (αναλογία Ομίλου €2,9 εκατομμύρια), και υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο συμψηφισμού των προς φορολόγηση καταθέσεων με το υπόλοιπο των δανείων. Η αξία της συμμετοχής του Ομίλου στην παραχωρησιούχο ανέρχεται σε €27,8 εκατομμύρια.
  • Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, έργο προϋπολογισμού €30 εκατομμυρίων.

Με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2012, η αναλογία του Ομίλου στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δύο υπό εκτέλεση έργων στην Κύπρο ανέρχεται σε €49 εκατομμύρια για τη Μαρίνα Λεμεσσού και σε €25 εκατομμύρια για την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, σε σύνολο ανεκτέλεστου υπολοίπου υπογεγραμμένων & προς υπογραφή έργων της τάξης των €1,8 δισεκατομμυρίων για τον Όμιλο.

δ) Σύμφωνα με το υπόλοιπο των καταθέσεων του Ομίλου την 15.03.2013 στην Κύπρο, ύψους €9,2 εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των €6,7 εκατομμυρίων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ), αναμένεται να προκύψει απώλεια κεφαλαίων για τον Όμιλο ανάλογη με τον συντελεστή φορολόγησης των καταθέσεων που θα επιλεγεί από την Κυπριακή κυβέρνηση.

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: