12 Οκτωβρίου 2018

Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών Εταιρείας

Ανακοινώνεται από την J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ ότι η 2η Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 03.09.2018 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων από το αποθεματικό αποτελεσμάτων εις νέον.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,58 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 23.296.455,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 77.654.850 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την αριθμ. 92995/07.09.2018 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της την 11.10.2018 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 17.10.2018 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: