02 Σεπτεμβρίου 2020

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.09.2020

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 01.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 51,63% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 74.508.284 μετοχές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις 2019

Θέμα 2ο. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), ενέκρινε τα αποτελέσματα χρήσης 2019

Θέμα 3ο. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), ενέκρινε την εν θέματι διαχείριση της Εταιρείας και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

Θέμα 4ο. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τη χρήση 2020

Θέμα 5ο. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2019 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για τη χρήση 2020.

Θέμα 6ο. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), ενέκρινε την Ετήσια Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τον 2019

Θέμα 7ο. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Θέμα 8ο. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες

Θέμα 9ο. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), χορήγησε την εν θέματι άδεια

Θέμα 10ο. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.
Η Γενική Συνέλευση με 74.508.283 ψήφους (ποσοστό 51,63%), χορήγησε την εν θέματι άδεια

Θέμα 11ο. Διάφορες ανακοινώσεις.
Ουδεμία ανακοίνωση έλαβε χώρα και ως εκ τούτου δεν ετέθη θέμα προς συζήτηση και ψήφιση.

Μαρούσι, 02 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: