15 Μαρτίου 2019

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 13.03.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατόπιν της πρόσφατης παραίτησης του μη-εκτελεστικού μέλους κ. Γεωργίου Δημητρίου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα, με θητεία έως την 30.06.2021, ανακατανέμοντας τις αρμοδιότητες των μελών του ως κατωτέρω:

 1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος.
 2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
 3. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
 4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
 5. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
 6. Αικατερίνη Πιστιόλη, Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 7. Λεώνη Παρασκευαϊδου Μαυρονικόλα, Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 8. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 9. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ίδια συνεδρίαση επίσης αποφάσισε την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διεκδίκησης Έργων, στο πλαίσιο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, του άρθρου 87 του Ν.4548/2018 αλλά και της εφαρμογής βέλτιστων αρχών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

Το νέο θεσμικό όργανο της Εταιρείας θα λειτουργήσει με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία των εταιρικών οργάνων και της εφαρμογής του συνόλου των αρχών, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία για την αποτελεσματική συμμόρφωσή της προς τους κανόνες ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή Διεκδίκησης Έργων ανέλαβε από το Διοικητικό Συμβούλιο τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την εν γένει διεκδίκηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, και όπως ειδικότερα καθορίζεται στη σχετική απόφαση του ΔΣ.

Η Επιτροπή Διεκδίκησης Έργων απαρτίζεται από τα εξής στελέχη του Ομίλου:

 1. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο,
 2. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλο, και
 3. Ζωή Λυσαρίδου, Διευθύντρια Δημοπρασιών

Μαρούσι, 15 Μαρτίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: