30 Μαρτίου 2023

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας – Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ότι σύμφωνα με τις από 29.03.2023 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τον κ. Στέλιο Χριστοδούλου και την ελεγχόμενη από αυτόν, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, μέχρι πρότινος μέτοχό της κυπριακή εταιρεία MMLN 12 LTD, η MMLN 12 LTD μεταβίβασε την 27.03.2023 στον κ. Στέλιο Χριστοδούλου το σύνολο των 12.263.889 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,498% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου, ενώ μέχρι την 27.03.2023 κατείχε έμμεσα, μέσω του ελέγχου της ΜΜLN 12 LTD, 12.263.889 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,498% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατέχει πλέον το ως άνω ποσοστό άμεσα, ενώ η MMLN 12 LTD δεν ελέγχει πλέον άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: