ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝHΣΗ

Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα πλέγμα κανόνων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, των διευθυντικών στελεχών που έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας της και των μετόχων που αποτελούν τους ιδιοκτήτες της.

Μερικοί από τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης ορίζονται από την σχετική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα από τον Κανονισμό Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Ν.3016/2002, τον Ν.3693/2008, τον Ν.3884/2010 και τον Ν.2190/1920, αλλά σε μεγάλο βαθμό βασίζονται στο εθιμικό δίκαιο και την απλή λογική της «χρηστής διαχείρισης».

Σκοπός της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η διασφάλιση της αποδοτικότητας των περιουσιακών στοιχείων και των κεφαλαίων που απασχολεί η Εταιρία, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μακροπρόθεσμη αξία της υπέρ των συμφερόντων των μετόχων της.

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τον παρακάτω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Όμιλος ΑVAX εφαρμόζει στο σύνολο των εταιριών που ελέγχει ιδιοκτησιακά, αυστηρές διαδικασίες ελέγχου των ακολουθούμενων πρακτικών λειτουργίας και διοίκησης, ώστε να προαχθεί η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη δραστηριότητα με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρίας, σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς στόχους, την πολιτική και τις διαδικασίες της. Η Υπηρεσία αυτή έχει θεσμοθετήσει συγκεκριμένες Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου και διενεργεί ελέγχους για την εφαρμογή τους από τις διάφορες διευθύνσεις και θυγατρικές μονάδες του Ομίλου, προβαίνοντας κατά περίπτωση σε παρατηρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την αποφυγή ανεπιθύμητων κινδύνων.

Σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, το Δ.Σ. της Εταιρίας έχει υψηλή συμμετοχή μη εκτελεστικών μελών με εξέχουσα προσωπικότητα και επαγγελματική σταδιοδρομία, προκειμένου να συμπληρώνουν με την εμπειρία και την διαφορετικότητα του τρόπου σκέψης τους το έργο των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τα 8 συνολικά μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τα 4 μέλη είναι εκτελεστικά και τα υπόλοιπα 4 είναι μη εκτελεστικά, τρία εκ των οποίων είναι και ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα από την σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία (Ν.3016/17-05-2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας δεν αντιμετωπίζονται ως τυπική διαδικασία αλλά αποτελούν κορυφαίο γεγονός για τη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσα από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπου κάθε μέλος καταθέτει την εμπειρία και την κρίση του.

Αναζήτηση: