04 Ιουλίου 2022

Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και την από 04.07.2022 γνωστοποίηση που έλαβε από τον κο Αναστάσιο Τσακανίκα, σύμβουλο διοίκησης της Εταιρείας, ότι την 30.06.2022 το ανωτέρω αναφερόμενο στέλεχος προέβη σε αγορά 16.000 μετοχών της Εταιρείας, με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου, αξίας 11.194 ευρώ.

Μαρούσι, 04 Ιουλίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: