24 Ιουνίου 2022

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΑΒΑΞ Α.Ε. 23.06.2022

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Την 23.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 56,64% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 81.746.808  μετοχές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις 2021.

Θέμα 2ο:  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021

Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20 επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου),  ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2021

Θέμα 3ο:  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή  για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε την εν θέματι διαχείριση της Εταιρείας και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017

Η  Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Η  Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.

Θέμα 6ο:  Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021

Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2021.

Θέμα 7ο:  Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023

Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

Θέμα 8ο:  Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής της

Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τη χρήση 2022 και όρισε την αμοιβή της.

Θέμα 9ο:  Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), παρείχε συμβουλευτική ψήφο στην Εκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 2021.

Θέμα 10ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας  για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε την εν θέματι άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας  για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Θέμα 11ο:  Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες

Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου),ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Θέμα 12ο:  Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος κος Χρήστος Ιωάννου ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές του Ομίλου.

Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: