28 Νοεμβρίου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ για το εννεάμηνο του 2014, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €336,3 εκ έναντι €272,3 εκ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013. Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε €31,6 εκ έναντι €24,1 εκ το 2013.

Τα προ φόρων και προβλέψεων (συνολικού ύψους €27 εκ) αποτελέσματα Ομίλου, παρουσίασαν ζημιά ύψους €5,0 εκ στο εννεάμηνο του 2014, έναντι ζημιάς €17,0 εκ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα Ομίλου του εννεαμήνου του 2014 επιβαρύνθηκαν με τις παρακάτω έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις:

  1. διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους €14,7 εκ, εκ των οποίων ποσό €9,7 εκ αφορά στην θυγατρική ΑΘΗΝΑ στο εξωτερικό,
  2. απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών του Ομίλου ύψους €12,3 εκ, με απομείωση κατά €9,0 εκ της υπεραξίας της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ στο εξωτερικό και κατά €3,3 εκ στις λοιπές συμμετοχές εσωτερικού.

Μετά από τις ανωτέρω έκτακτες επιβαρύνσεις, τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν ζημία ύψους €32,0 εκ στο εννεάμηνο του 2014 έναντι ζημιάς €18,4 εκ το 2013, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές κατέγραψε ζημιά ύψους €31,4 εκ στο εννεάμηνο του 2014 έναντι ζημιάς €19,5 εκ το 2013.

Το ζημιογόνο αποτέλεσμα του εννεαμήνου του 2014 έχει επιβαρυνθεί με την απομείωση της αξίας συμμετοχής της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ στο εξωτερικό, καθώς και πρόσθετες προβλέψεις κυρίως στο εξωτερικό, και αναμένεται από τη Διοίκηση να αντιστραφεί το 2015.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου κυμαίνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την 30.09.2014, με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις να ανέρχονται σε €2,1 δις ενώ υπήρχαν και πρόσθετες προς υπογραφή συμβάσεις συνολικής αξίας €0,2 δις περίπου.

Ο Ομιλος συνεχίζει να διεκδικεί σημαντικά έργα στην εγχώρια και διεθνή αγορά, και εκτιμά οτι ο τζίρος και η κερδοφορία από το 2015 θα ανακάμψουν στα προ της κρίσης επίπεδα, και θα σταθεροποιηθούν σε μακροχρόνια βάση με τη βοήθεια των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του Ομίλου.

Μαρούσι, 28 Νοεμβρίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: