01 Σεπτεμβρίου 2022

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας –Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007.

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις από 31.08.2022 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τις κυπριακές εταιρείες “Joannou & Paraskevaides (Investments) Limited” και “CDSJ Holdings Limited” και τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι η κυπριακή εταιρεία JOANNOU & PARASKEVAIDES (INVESTMENTS) LIMITED μεταβίβασε την 31.08.2022 το σύνολο των μετοχών (31.810.000) που κατείχε στην Εταιρεία και τα αντιστοιχούντα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 22,041% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ως εξής:

α) 20.676.500 μετοχές της Εταιρείας με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 14,327% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μεταβιβάστηκαν στην κυπριακή εταιρεία «JCGH LIMITED» η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 έμμεσα από τον κ. Χρήστο Ιωάννου (μέσω της αλυσίδας των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd, CSME Holdings Ltd και STEJO Ltd), και

β) 11.133.500 μετοχές της Εταιρείας με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 7,714% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μεταβιβάστηκαν στην κυπριακή εταιρεία «HONEYSUCKLE PROPERTIES LIMITED» η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 έμμεσα από τον κ. Χρήστο Ιωάννου (μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας CDSJ Holdings Ltd).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Χρήστος Ιωάννου σήμερα ελέγχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 33,326% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 48.096.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), ως εξής:

(1) ποσοστό 11,285% (αντιστοιχεί σε 16.286.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και CSME Holdings Ltd,

(2) ποσοστό 14,327% (αντιστοιχεί σε 20.676.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd, CSME Holdings Ltd, STEJO Ltd και JCGH Ltd, και

(3) ποσοστό 7,714% (αντιστοιχεί σε 11.133.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και Honeysuckle Properties Ltd.

Μαρούσι, 01 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: