26 Απριλίου 2024

Οικονομικό Ημερολόγιο 2024 ΑΒΑΞ Α.Ε.

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως:

  • δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης χρήσης 2023: Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
  • ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2023: Τρίτη 14 Μαΐου 2024
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας: Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2023.

  • δικαιούχοι λήψης μερίσματος : μέτοχοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. την Τρίτη 30 Ιουλίου 2024
    (record date)
  • αποκοπή δικαιώματος λήψης μερίσματος: Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024
  • καταβολή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους: Παρασκευή 02 Αυγούστου 2024

Η αποκοπή του δικαιώματος λήψης μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί μετά την λήξη της τρέχουσας σειράς του ΣΜΕ επί της μετοχής.

Οι αναφερθείσες ημερομηνίες για την διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Μαρούσι, 25 Απριλίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: