31 Μαρτίου 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα & Προτεινόμενο Μέρισμα 2009

Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31.12.2009 τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 28,8% στα €27,1 εκ κατά το 2009 έναντι των €21,0 εκ του 2008, συμπεριλαμβάνοντας έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους €0,6 εκ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2009 μειώθηκε κατά 4,6% στα €945,7 εκ έναντι €991,1 εκ του 2008. Τα κέρδη πρό φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ενισχύθηκαν κατά 23,4% στα €34,9 εκ το 2009 έναντι των €28,3 εκ του προηγούμενου έτους.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ήδη υπογεγραμμένων και προς υπογραφή συμβάσεων του Ομίλου στο τέλος του 2009 ανερχόταν σε €2,6 δις.

Η Διοίκηση του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων του, η οποία θα συγκληθεί την 30.06.2010 με νεώτερη ανακοίνωση, την διανομή μερίσματος ύψους €0,04 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2009.

Η J&P-ΑΒΑΞ συμμετείχε με ποσοστό 48,52% στην κοινοπραξία η οποία υπέγραψε τον Απρίλιο του 2009 σύμβαση συνολικού ύψους €142,9 εκ για την κατασκευή του ποδοσφαιρικού σταδίου του Wroclaw στην Πολωνία. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν διενέξεις μεταξύ του Κύριου του Εργου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας και κατόπιν διαπραγματεύσεων κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό με τον οποίο αποφάσισαν από κοινού τη λύση της σύμβασης.

Από τη λύση της σύμβασης προέκυψε τελική λογιστική ζημία για την J&P-ΑΒΑΞ ύψους €1,5 εκ η οποία καταγράφηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2009. Με τον υπογραφέντα φιλικό διακανονισμό δρομολογήθηκε άμεσα η εξόφληση των εκτελεσθεισών εργασιών και η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης προς την Ανάδοχο Κοινοπραξία χωρίς να επιβαρυνθεί η J&P-ΑΒΑΞ με κανενός είδους ποινικές ρήτρες.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: