ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

PFI (Private Finance Initiatives):

Η πρακτική της κατασκευής δημόσιων κτιρίων (σχολεία, νοσοκομεία, σωφρονιστικά ιδρύματα, δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες κλπ) από ιδιώτες με αυτοχρηματοδότηση βάσει μακροχρόνιας συμφωνίας για μίσθωση αυτών των εγκαταστάσεων από το κράτος. Στο εξωτερικό η μέθοδος αυτή επεκτείνεται στο στάδιο της λειτουργίας και στην διαχείριση των εγκαταστάσεων αλλά και την διοίκηση του προσωπικού.

PPP (Public – Private Partnership):

Μέθοδος αυτοχρηματοδότησης έργων στην οποία το κράτος διατηρεί μεν μετοχική συμμετοχή αλλά παραχωρεί την διαχείριση του έργου στους ιδιώτες εταίρους (πχ Αεροδρόμιο Σπάτων)

Project Finance:

Μέθοδος δανεισμού σύμφωνα με την οποία η εξόφληση του κεφαλαίου δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία όπως τα κοινά δάνεια αλλά διασυνδέεται με την απόδοση του έργου, μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Ανάδοχος:

Η εταιρία ή κοινοπραξία η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση μίας σύμβασης. Σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων συνήθως ανακηρύσσεται «προσωρινός ανάδοχος» κάποια εταιρία ή κοινοπραξία και μόνο όταν κριθούν όλες οι τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας ή του προσωρινού αναδόχου μπορεί να θεωρηθεί «οριστικός ανάδοχος».

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων:

Ο όρος αυτός αναφέρεται στην αξία του υπολειπόμενου προς εκτέλεση τμήματος των υπογεγραμμένων συμβάσεων σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Αυτοχρηματοδότηση:

Η κάλυψη του κόστους κατασκευής ενός έργου από ιδιωτικούς φορείς με ίδιους πόρους και δανειακά κεφάλαια έναντι της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του έργου.

Κοινοπραξία:

Οι κατασκευαστικές εταιρίες συχνά δημιουργούν κοινοπρακτικά σχήματα με άλλες εταιρίες για την εκτέλεση κάποιου έργου, προκειμένου να τα διεκδικήσουν με μεγαλύτερες αξιώσεις λόγω της εξειδίκευσης των εταίρων σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα ή τεχνικά ζητήματα του έργου και να περιορίσουν τον συνολικό επιχειρηματικό τους κίνδυνο. Η κοινοπραξία αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα αλλά με περιορισμένη διάρκεια ζωής, τόση όσο διαρκεί η εκτέλεση του έργου. Συχνά, κάποιο από τα μέλη της κοινοπραξίας αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή του εκτελούμενου έργου έναντι πρόσθετης αμοιβής.

Κύριος του Έργου:

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται κάποιο έργο (πχ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για ένα δημόσιο έργο αθλητικού χαρακτήρα)

Παραχώρηση:

Σύμβαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης ενός έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με προκαθορισμένη τιμολογιακή πολιτική σε ιδιώτες οι οποίοι το κατασκευάζουν με αυτοχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση (πχ Αττική Οδός, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου).

Αναζήτηση: