ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Κοινοπραξία:

Οι κατασκευαστικές εταιρίες συχνά δημιουργούν κοινοπρακτικά σχήματα με άλλες εταιρίες για την εκτέλεση κάποιου έργου, προκειμένου να τα διεκδικήσουν με μεγαλύτερες αξιώσεις λόγω της εξειδίκευσης των εταίρων σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα ή τεχνικά ζητήματα του έργου και να περιορίσουν τον συνολικό επιχειρηματικό τους κίνδυνο. Η κοινοπραξία αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα αλλά με περιορισμένη διάρκεια ζωής, τόση όσο διαρκεί η εκτέλεση του έργου. Συχνά, κάποιο από τα μέλη της κοινοπραξίας αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή του εκτελούμενου έργου έναντι πρόσθετης αμοιβής.

Κύριος του Έργου:

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται κάποιο έργο (πχ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για ένα δημόσιο έργο αθλητικού χαρακτήρα)

Αναζήτηση: