ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Αυτοχρηματοδότηση:

Η κάλυψη του κόστους κατασκευής ενός έργου από ιδιωτικούς φορείς με ίδιους πόρους και δανειακά κεφάλαια έναντι της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του έργου.

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων:

Ο όρος αυτός αναφέρεται στην αξία του υπολειπόμενου προς εκτέλεση τμήματος των υπογεγραμμένων συμβάσεων σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Ανάδοχος:

Η εταιρία ή κοινοπραξία η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση μίας σύμβασης. Σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων συνήθως ανακηρύσσεται «προσωρινός ανάδοχος» κάποια εταιρία ή κοινοπραξία και μόνο όταν κριθούν όλες οι τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας ή του προσωρινού αναδόχου μπορεί να θεωρηθεί «οριστικός ανάδοχος».

Αναζήτηση: