ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Συγχρηματοδότηση:

Μέθοδος κατασκευής έργων ανάλογη με της αυτοχρηματοδότησης, στην οποία όμως το κράτος συνεισφέρει ένα μέρος του συνολικού κόστους (πχ αναλαμβάνοντας το κόστος απαλλοτριώσεων) προκειμένου να καταστεί οικονομικά βιώσιμο το έργο ή να προσαρμοστούν χαμηλότερα τα τιμολόγια χρήσης.

Αναζήτηση: