ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σε συνεργασία με ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες, η Εταιρεία έχει συντάξει και εφαρμόζει Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής, ο οποίος εκφράζει την εταιρική κουλτούρα και ισχύει για όλο το Προσωπικό, ρυθμίζοντας τις σχέσεις της Εταιρείας και των εργαζομένων, ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες ανάγκες της και το Νόμο.

Η εφαρμογή του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής στην αποφυγή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων ή ελλείμματος υπευθυνότητας του προσωπικού, με οφέλη προς τη συνολική αποδοτικότητα και τις αγκυλώσεις που προκύπτουν φυσιολογικά στους κόλπους ενός εκτεταμένου επιχειρηματικού οργανισμού.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, που έχει αναπτύξει η ΑΒΑΞ Α.Ε., μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας μέσω του email: anti-bribery@avax.gr για να εκφράζετε τα ερωτήματα σας σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος και του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής της εταιρείας. Επίσης, στο ίδιο e-mail, μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές/καταγγελίες για ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβιάσεις του Συστήματος και του Κώδικα που υποπίπτουν στην αντίληψή σας. Η επικοινωνία σας με το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης μπορεί να είναι επώνυμη ή ανώνυμη. Δεν θα πρέπει όμως να ανησυχείτε για την αποκάλυψη της ταυτότητάς σας, καθώς κάθε καταγγελία/πληροφορία αντιμετωπίζεται με εμπιστευτικότητα, ενώ η ΑΒΑΞ Α.Ε. απαγορεύει οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων σε βάρος σας.

Αναζήτηση: