ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Project Finance:

Μέθοδος δανεισμού σύμφωνα με την οποία η εξόφληση του κεφαλαίου δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία όπως τα κοινά δάνεια αλλά διασυνδέεται με την απόδοση του έργου, μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Παραχώρηση:

Σύμβαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης ενός έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με προκαθορισμένη τιμολογιακή πολιτική σε ιδιώτες οι οποίοι το κατασκευάζουν με αυτοχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση (πχ Αττική Οδός, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου).

PPP (Public – Private Partnership):

Μέθοδος αυτοχρηματοδότησης έργων στην οποία το κράτος διατηρεί μεν μετοχική συμμετοχή αλλά παραχωρεί την διαχείριση του έργου στους ιδιώτες εταίρους (πχ Αεροδρόμιο Σπάτων)

PFI (Private Finance Initiatives):

Η πρακτική της κατασκευής δημόσιων κτιρίων (σχολεία, νοσοκομεία, σωφρονιστικά ιδρύματα, δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες κλπ) από ιδιώτες με αυτοχρηματοδότηση βάσει μακροχρόνιας συμφωνίας για μίσθωση αυτών των εγκαταστάσεων από το κράτος. Στο εξωτερικό η μέθοδος αυτή επεκτείνεται στο στάδιο της λειτουργίας και στην διαχείριση των εγκαταστάσεων αλλά και την διοίκηση του προσωπικού.

Αναζήτηση: