ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΚΩ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 7.010.500
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2014 - 2017

Η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (Μ.Ε.Λ.) και τα Εργα Διάθεσης του Δήμου Δικαίου στη Νήσο Κω κατασκευάστηκαν για την Α’ φάση του έργου (20ετία) πλην των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και απολύμανσης που κατασκευάστηκαν, ώστε να καλύπτουν και τις ανάγκες της Β’ Φάσης (40ετία).

Η εγκατάσταση δέχεται τα αστικά λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Δικαίου, καθώς και βοθρολύματα και επιτυγχάνει υψηλούς βαθμούς καθαρισμού, σε συνδυασμό με αποτελεσματική απολύμανση, με σκοπό τη δραστική μείωση του πιθανού αριθμού κολοβακτηριοειδών.

Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στη θάλασσα, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 1.000 μ. και διαχυτήρα σε βάθος 20μ. Δυναμικότητα (αρχική) 6.042 m3/ημέρα (τελική) 8.503 m3/ημέρα.

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 35.000 κατ.

Αναζήτηση: