Κτιριακές Εγκαταστάσεις ΟΣΕ

Ανέγερση τριών κτιρίων μεγάλης επιφάνειας με προκατασκευασμένο φέροντα οργανισμό, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνδεση με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας Το έργο αφορά στην ανέγερση τριών κτιρίων συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας 53.012 τ.μ., εκ των οποίων το πρώτο επιφάνειας 36.287 τ.μ., το δεύτερο επιφάνειας 16.048 τ.μ. και το τρίτο επιφάνειας 676 τ.μ. με φέροντα σκελετό από προκατ/να στοιχεία σκυροδέματος, καθώς επίσης και την διαμόρφωση του περιφραγμένου περιβάλλοντος χώρου και την σύνδεσή τους με τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφελείας. Η υπεργολαβία που έχει αναλάβει ο Όμιλος αφορά στην εκτέλεση όλων των εργασιών εκτός των γεωτεχνικών και της ανέγερσης του προκατασκευασμένου φέροντος οργανισμού των κτιρίων.

Αναζήτηση: