Αποθήκες Εθνικής Ακινήτων

Κατασκευή δύο αποθηκευτικών συγκροτημάτων, κτιρίου γραφείων, Η/Μ εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και συναφών έργων οδοποιίας Η σύμβαση ανατέθηκε από την Εθνική Ακινήτων ΑΕ και το έργο αφορά στην κατασκευή δύο αποθηκευτικών συγκροτημάτων συνολικού εμβαδού 54.000 τ.μ., από οπλισμένο σκυρόδεμα με στέγη από μεταλλική κατασκευή, κτιρίου γραφείων συνολικού εμβαδού 750 τ.μ. και κτιρίου Η/Μ εγκαταστάσεων (υποσταθμός κλπ.) συνολικού εμβαδού 300 τ.μ. Η εργολαβία περιλαμβάνει και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου συνολικού εμβαδού 55.000 τ.μ. με ανάλογα έργα οδοποιϊας.

Αναζήτηση: