20 Ιανουαρίου 2020

Μεταβίβαση συμμετοχής κου Κουβαρά σε νομικό πρόσωπο υπό τον έλεγχό του

20/01/2020    Μεταβίβαση συμμετοχής κου Κουβαρά σε νομικό πρόσωπο υπό τον έλεγχό του

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και κατόπιν της από 20.01.2020 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία Savetrans Holdings Limited (η οποία ελέγχεται από τον κο Κωνσταντίνο Κουβαρά, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας), ότι στις 16.01.2020 η εταιρεία Savetrans Holdings Limited απέκτησε δια εισφοράς από τον κο Κωνσταντίνο Κουβαρά την κυριότητα του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης, η εταιρεία Savetrans Holdings Limited ελέγχει 4.632.289 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία αντιστοιχούνται σε ποσοστό 5,965% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ενώ ουδεμία αλλαγή επήλθε στο συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κος Κωνσταντίνος Κουβαράς ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει (έμμεσα πλέον δια της Savetrans Holdings Limited) ποσοστό 5,965% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2020

Αναζήτηση: