ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Η Εταιρία έχει αναπτύξει έντονη δράση στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, συνειδητοποιώντας την αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η προσφορά της ΑVAX εκδηλώνεται κατ’ αρχήν μέσα από την οικονομική συμπαράσταση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων διαφόρων φορέων και τοπικών κοινοτήτων, αλλά και σε πλήθος άλλων εκδηλώσεων πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Για την Εταιρία όμως η κοινωνική ευθύνη αποτελεί μία ευρύτερη έννοια, όπου στόχος δεν είναι μόνο η ενίσχυση συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων της, των περιοίκων των εργοταξίων της και των χρηστών των έργων της.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρία λειτουργεί οργανωμένο τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω του κεντρικού συστήματος μηχανογράφησης του Ομίλου.

Αναζήτηση: