ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ,)20152016201720182019
ΠΩΛΗΣΕΙΣ456,2541,2673,1538,4575,9
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ68,330,536,831,242,6
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-13,5-59,3-4,7-14,3-26,2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-31,8-25,1-32,2-36,6-42,5
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ10,227,428,431,930,8
EBITDA26,449,849,949,958,1
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ8,57,810,410,616,3
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-32,1-32,6-37,1-32,8-26,8
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ0,9-58,3-2,4-8,3-11,2
ΦΟΡΟΙ-6,26,7-8,2-16,1-6,4
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-32,7-42,6-10,3-25,8-43,0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ,)20152016201720182019
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις531,2531,6569,5588,3586,3
Αποθέματα36,833,339,226,919,1
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία12,112,76,76,1404,4
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες627,1641,6549,0429,4404,8
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες)0,00,00,00,049,0
Διαθέσιμα103,885,773,565,771,1
Σύνολο Ενεργητικού1.311,01.305,01.237,91.116,41.534,7
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός419,2420,5471,9475,7515,4
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις85,889,672,367,557,3
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις456,2527,6462,8365,7407,4
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός172,4151,5121,2119,775,7
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων0,00,00,00,0400,7
Καθαρή Θέση177,4115,8109,887,878,3
Σύνολο Παθητικού1.311,01.305,01.237,91.116,41.534,7

ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,)20152016201720182019
Κέρδη πρo φόρων0,9-58,3-2,4-10,2-11,2
Αποσβέσεις8,57,810,410,616,3
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές37,459,617,414,022,3
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης-41,7-13,4-57,8-33,964,0
Λειτουργική Ταμειακή Ροή5,1-4,3-32,4-19,591,3
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις25,4-19,6-30,7-31,7-25,0
Καθαρά Εσοδα από Μερίσματα & Τόκους20,625,829,841,145,5
Καθαρή Επενδυτική Ροή46,16,3-0,99,420,5
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή51,11,9-33,3-10,1111,7
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή-23,6-19,621,12,3-112,2
Συνολική Ταμειακή Ροή27,5-17,7-12,2-7,8-0,5

Αναζήτηση: