ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ)20182019202020212022
ΠΩΛΗΣΕΙΣ538,4575,9462,7592,2402,7
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ31,242,653,2
31,620,9
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-14,3-26,2-17,1-15,7-6,5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-36,6-42,5-33,3-33,8-41,0
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ31,930,821,831,247,4
EBITDA49,458,162,351,058,2
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ10,616,315,317,012,6
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-32,8-26,8-24,3-22,3-20,7
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-8,3-11,27,10,018,5
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -24,5-17,610,52,012,9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ)20182019202020212022
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις588,3586,3598,5487,1464,3
Αποθέματα26,919,139,625,821,3
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία6,1404,40,0150,385,1
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες429,4404,8489,7419,2419,2
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες)0,049,032,713,91,9
Διαθέσιμα65,771,150,5100,284,8
Σύνολο Ενεργητικού1.116,41.534,71.211,01.196,41.076,5
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός475,7515,4510,7383,2292,6
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις67,557,363,655,752,3
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις365,7407,4440,5386,5424,0
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός119,775,7104,1112,490,2
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων0,0400,70,0148,362,4
Καθαρή Θέση87,878,392,5110,4154,9
Σύνολο Παθητικού1.116,41.534,71.211,41.196,41.076,5

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,)20182019202020212022
Κέρδη πρo φόρων-10,2-11,22,9-13,646,3
Αποσβέσεις10,616,315,317,012,6
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές14,022,30,9-2,5-66,0
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης5,694,5-89,048,9-7,3
Λειτουργική Ταμειακή Ροή-19,5119,7-69,949,9-14,4
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις-31,7-25,0-2,140,5111,2
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους41,145,538,931,746,7
Καθαρή Επενδυτική Ροή9,420,536,772,2157,9
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή-10,1111,7-33,2122,1143,5
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή2,3-140,6-3,6-89,8-163,4
Συνολική Ταμειακή Ροή-7,8-0,5-36,832,3-19,9

Αναζήτηση: