ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ)20172018201920202021
ΠΩΛΗΣΕΙΣ673,1538,4575,9462,7592,2
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ36,831,242,653,2
31,6
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-4,7-14,3-26,2-17,1-15,7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-32,2-36,6-42,5-33,3-33,8
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ28,431,930,821,831,2
EBITDA49,949,458,162,351,0
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ10,410,616,315,317,0
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-37,1-32,8-26,8-24,3-22,3
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-2,4-8,3-11,27,10,0
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -10,6-24,5-17,610,52,0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ)20172018201920202021
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις569,5588,3586,3598,5487,1
Αποθέματα39,226,919,139,625,8
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία6,76,1404,40,0150,3
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες549,0429,4404,8489,7419,2
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες)0,00,049,032,713,9
Διαθέσιμα73,565,771,150,5100,2
Σύνολο Ενεργητικού1.237,91.116,41.534,71.211,01.196,4
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός471,9475,7515,4510,7383,2
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις72,367,557,363,655,7
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις462,8365,7407,4440,5386,5
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός121,2119,775,7104,1112,4
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων0,00,0400,70,0148,3
Καθαρή Θέση109,887,878,392,5110,4
Σύνολο Παθητικού1.237,91.116,41.534,71.211,41.196,4

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,)20172018201920202021
Κέρδη πρo φόρων-2,4-10,2-11,22,9-13,6
Αποσβέσεις10,410,616,315,317,0
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές17,414,022,30,9-2,5
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης-4,85,694,5-89,048,9
Λειτουργική Ταμειακή Ροή-32,4-19,5119,7-69,949,9
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις-30,7-31,7-25,0-2,140,5
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους29,841,145,538,931,7
Καθαρή Επενδυτική Ροή-0,99,420,536,772,2
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή-33,3-10,1111,7-33,2122,1
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή21,12,3-140,6-3,6-89,8
Συνολική Ταμειακή Ροή-12,2-7,8-0,5-36,832,3

Αναζήτηση: