ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ,)20162017201820192020
ΠΩΛΗΣΕΙΣ541,2673,1538,4575,9576.6
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ30,536,831,242,655.0
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-59,3-4,7-14,3-26,2-17.6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-25,1-32,2-36,6-42,5-38.6
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ27,428,431,930,821.8
EBITDA49,849,949,958,161.0
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ7,810,410,616,315.3
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-32,6-37,1-32,8-26,8-24.9
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-58,3-2,4-8,3-11,23.3
ΦΟΡΟΙ6,7-8,2-16,1-6,43.2
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-42,6-10,3-25,8-43,06.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ,)20162017201820192020
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις531,6569,5588,3586,3598.9
Αποθέματα33,339,226,919,139.6
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία12,76,76,1404,40.0
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες641,6549,0429,4404,8489.7
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες)0,00,00,049,032.7
Διαθέσιμα85,773,565,771,150.5
Σύνολο Ενεργητικού1.305,01.237,91.116,41.534,71,211.4
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός420,5471,9475,7515,4510.7
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις89,672,367,557,365.5
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις527,6462,8365,7407,4440.5
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός151,5121,2119,775,7104.1
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων0,00,00,0400,70.0
Καθαρή Θέση115,8109,887,878,390.5
Σύνολο Παθητικού1.305,01.237,91.116,41.534,71,211.4

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,)20162017201820192020
Κέρδη πρo φόρων-58,3-2,4-10,2-11,23.3
Αποσβέσεις7,810,410,616,315.3
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές59,617,414,022,30.9
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης-13,4-57,8-33,964,0-89.4
Λειτουργική Ταμειακή Ροή-4,3-32,4-19,591,3-69.9
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις-19,6-30,7-31,7-25,0-2.1
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους25,829,841,145,539.9
Καθαρή Επενδυτική Ροή6,3-0,99,420,536.7
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή1,9-33,3-10,1111,7-33.2
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή-19,621,12,3-112,212.6
Συνολική Ταμειακή Ροή-17,7-12,2-7,8-0,5-20.5

Αναζήτηση: