ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ)20192020202120222023
ΠΩΛΗΣΕΙΣ575,9462,7592,2402,7453,5
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ42,653,2
31,620,936,8
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-26,2-17,1-15,7-6,5-5,1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-42,5-33,3-33,8-41,0-31,9
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ30,821,831,247,432,4
EBITDA58,162,351,058,260,8
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ16,315,317,012,618,3
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-26,8-24,3-22,3-20,7-20,8
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-11,27,10,018,516,7
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -17,610,52,012,910,0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ)20192020202120222023
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις586,3598,5487,1464,3502,0
Αποθέματα19,139,625,821,331,9
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία404,40,0150,385,165,4
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες404,8489,7419,2419,2526,5
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες)49,032,713,91,90,5
Διαθέσιμα71,150,5100,284,876,5
Σύνολο Ενεργητικού1.534,71.211,01.196,41.076,51.202,8
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός515,4510,7383,2292,6267,5
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις57,363,655,7184,2232,1
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις407,4440,5386,5292,1417,6
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός75,7104,1112,490,283,8
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων400,70,0148,362,442,1
Καθαρή Θέση78,392,5110,4154,9159,7
Σύνολο Παθητικού1.534,71.211,41.196,41.076,51.202,8

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,)20192020202120222023
Κέρδη πρo φόρων-11,22,9-13,646,317,1
Αποσβέσεις16,315,317,012,618,3
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές22,30,9-2,5-66,0-19,3
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης94,5-89,048,9-7,345,2
Λειτουργική Ταμειακή Ροή119,7-69,949,9-14,461,3
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις-25,0-2,140,5111,2-12,0
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους45,538,931,746,736,2
Καθαρή Επενδυτική Ροή20,536,772,2157,924,2
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή111,7-33,2122,1143,585,5
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή-140,6-3,6-89,8-163,4-97,7
Συνολική Ταμειακή Ροή-0,5-36,832,3-19,9-12,2

Αναζήτηση: