ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΚΥΒΑ) ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
4.450.000€
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
19.6.2003 – 06.06.2008

Πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα κατεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων τα οποία παράγονται από την λειτουργία των τριών Μονάδων ( Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και Βοηθητικών Εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, καθώς και τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται από τις εγκαταστάσεις και τα γήπεδα του ΑΗΣ, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας για διάθεση των κατεργασμένων υγρών αποβλήτων στον ποταμό Λιγατάρη.

Αναζήτηση: