Τμήμα Εγνατίας Οδού Πολύμυλος-Λευκόπετρα

Κατασκευή τμήματος του αυτοκινητοδρόμου σε συνδυασμό με σήραγγες, κοιλαδογέφυρες καί άλλα τεχνικά έργα Η σύμβαση ανατέθηκε από την Εγνατία Οδό ΑΕ και αφορά στην διάνοιξη αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Πολύμυλος – Λευκόπετρα μήκους 12,9 χιλ. που περιλαμβάνει 2 σήραγγες, 2 κοιλαδογέφυρες, μία άνω διάβαση και ένα τεχνικό εκσκαφής και επανεπίχωσης.

Αναζήτηση: