ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 42.000.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1990 - 1993

Μελέτη – Κατασκευή συστήματος τριών αγωγών διάχυσης (2 μακρείς και 1 κοντό) συνολικού μήκους 4 km εσωτερικής διαμέτρου από 2,40 m – 1,30 m από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το σύστημα διάχυσης αποτελείται από τρεις χωριστούς κυκλικούς αγωγούς. Οι δύο αγωγοί έχουν μήκος περίπου 1.900 m έκαστος. O βραχύς αγωγός ασφαλείας έχει μήκος περίπου 370 m. Οι πρώτοι αγωγοί καταλήγουν σε βάθος περίπου 63 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και ο «κοντός» αγωγός σε βάθος μέχρι – 44 m.

Αναζήτηση: